Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede manøvrebane
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Grundregler for færdsel
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Færdselstavler

Oplysningstavler


 

Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivel-se forneden på tavlen eller på undertavle.


Ophængt pilafmærkning

E 11.1 Ophængt pilafmærkning

Tavlerne angiver de kørselsretninger i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for.


Ophængt pilafmærkning

E 11.4 Ophængt pilafmærkning

Tavlerne angiver de kørselsretninger i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for.


Ophængt pilafmærkning

E 11.5 Ophængt pilafmærkning

Tavlerne angiver de kørselsretninger i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for.


Ophængt pilafmærkning

E 11.6 Ophængt pilafmærkning

Tavlerne angiver de kørselsretninger i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for.


Ophængt pilafmærkning

E 11.7 Ophængt pilafmærkning

Tavlerne angiver de kørselsretninger i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for.


Ophængt pilafmærkning

E 11.8 Ophængt pilafmærkning

Tavlerne angiver de kørselsretninger i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for.


Ophængt pilafmærkning

E 11.9 Ophængt pilafmærkning

Tavlerne angiver de kørselsretninger i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for.


Vognbaner ved kryds

E 15 Vognbaner ved kryds

Tavlen angiver de kørselsretninger i krydset, de enkelte vognbaner er beregnet for. Der kan på tavlen vises afmærkning på kørebanen, rabatter og lignende.

Anføres en færdselstavle ved en pil, gælder tavlen for den pågældende vognbane. Ved vejarbejde kan tavlerne og eventuelle undertavler udføres med sorte symboler på gul baggrund.


Vognbaneforløb med sammenfletning

E 16,1 Vognbaneforløb med sammenfletning

Tavlen angiver vognbanernes forløb og færdselsretning. Der kan på tavlen vises rabatter, forhindringer og lignende, ligesom vognbaner fra den modsatte færdselsretning kan være angivet. Ved reduktion af vognbaneantallet skal de kørende vise gensidig hensyn, jf. færdselslovens § 18, stk. 4.

Anføres en færdselstavle ved en pil, gælder tavlen for den pågældende vognbane. Ved vejarbejde kan tavlerne og eventuelle undertavler udføres med sorte symboler på gul baggrund.


Vognbaneforløb med vognbaneskift

E 16,2 Vognbaneforløb med vognbaneskift

Tavlen angiver vognbanernes forløb og færdselsretning. Der kan på tavlen vises rabatter, forhindringer og lignende, ligesom vognbaner fra den modsatte færdselsretning kan være angivet. Ved reduktion af vognbaneantallet skal den kørende, der skifter vognbane, sikre sig, at dette kan ske uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. færdselslovens § 18, stk. 2.

Anføres en færdselstavle ved en pil, gælder tavlen for den pågældende vognbane. Ved vejarbejde kan tavlerne og eventuelle undertavler udføres med sorte symboler på gul baggrund.


Fodgængerfelt

E 17 Fodgængerfelt

Fodgængerfelt.


Blind vej

E 18 Blind vej

Med tynd hvid streg kan angives, at vejen fortsætter i en sti.


Ensrettet færdsel

E 19 Ensrettet færdsel

Ensrettet færdsel.


Anbefalet rute for cyklister

E 21,1 Anbefalet rute for cyklister

På ruter afmærket med E 21,1 kan kørsel med lille knallert være forbudt på visse delstrækninger. Tavlerne angiver vej, sti eller lignende, der hensigtsmæssigt kan benyttes af de færdselsarter, der er angivet med symbol.

Se også rutevejvisning for stitrafikanter F 21 stivejvisere for cyklister, ridende og vandrere, jf. § 30.


Anbefalet rute for vandrere

E 21,2 Anbefalet rute for vandrere

Anbefalet rute for vandrere. Tavlerne angiver vej, sti eller lignende, der hensigtsmæssigt kan benyttes af de færdselsarter, der er angivet med symbol.

Se også rutevejvisning for stitrafikanter F 21 stivejvisere for cyklister, ridende og vandrere, jf. § 30.


Anbefalet rute for ridende

E 21,3 Anbefalet rute for ridende

Anbefalet rute for ridende. Tavlerne angiver vej, sti eller lignende, der hensigtsmæssigt kan benyttes af de færdselsarter, der er angivet med symbol.

Se også rutevejvisning for stitrafikanter F 21 stivejvisere for cyklister, ridende og vandrere, jf. § 30.


Anbefalet rute for lille knallert

E 21,4 Anbefalet rute for lille knallert

Anbefalet rute for lille knallert. Tavlerne angiver vej, sti eller lignende, der hensigtsmæssigt kan benyttes af de færdselsarter, der er angivet med symbol.

Se også rutevejvisning for stitrafikanter F 21 stivejvisere for cyklister, ridende og vandrere, jf. § 30.


Anbefalet rute for lastbiler

E 22,1 Anbefalet rute for lastbiler

Anbefalet rute for lastbiler.


Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods

E 22,2 Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods

Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods.


Anbefalet rute for bus

E 22,4 Anbefalet rute for bus

Anbefalet rute for bus.


Vejledning for invalide

E 23 Vejledning for invalide

Vejledning for invalide. Der kan på tavlen anføres symbol for rampe og på en undertavle rampehældningen. Ved parkeringsbåse kan der på undertavle angives, at reservationen gælder et eller flere bestemte køretøjer jf. færdselslovens § 92, stk. 3.


Fodgængertunnel eller fodgængerbro

E 26.1 Fodgængertunnel eller fodgængerbro

Fodgængertunnel eller fodgængerbro.


Fodgængertunnel eller fodgængerbro

E 26.2 Fodgængertunnel eller fodgængerbro

Fodgængertunnel eller fodgængerbro.


Busholdeplads

E 31 Busholdeplads

Tavlen angiver plads, hvor busser må standse, og hvor bestemmelserne i færdselslovens § 29, stk. 2, om busstoppested gælder. Pladsen må kun benyttes af busser i almindelig rutekørsel.


Taxiholdeplads

E 32 Taxiholdeplads

Taxiholdeplads.


Parkering

E 33.1 Parkering

Tavlen angiver areal, som er beregnet til parkering. På zonetavle anvendes E 33-tavlen alene til at angive begrænsninger i adgangen til at parkere i området. Et vinkelformet tagsymbol over symbolet tilkendegiver, at det drejer sig om indendørs parkering. Retning og/eller afstand til parkeringsplads og begrænsninger eller lempelser i adgangen til at parkere kan angives enten på selve tavlen eller på undertavle.

Vedrørende parkering i bås, se § 56, T 33 Parkeringsbås.

Ligger parkeringsarealet på kørebanen uden at være afmærket på denne, angives parkeringsarealets udstrækning på kørebanen med undertavlerne UE 33,1-33,4. Endvidere gælder bestemmelsen om parkering på samme måde, som anført i § 17 vedrørende C 61-62, UC 33 og UC61-62.

Hvor E 33 suppleres med undertavle E 23 Vejledning for invalide, angiver dette, at parkeringsarealet kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, som er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse.

I områder, hvor der findes en generel parkeringsbegrænsning for visse køretøjer, kan denne parkeringsbegrænsning lokalt ophæves ved at supplere E 33 med en undertavle, der viser symbolet for de aktuelle køretøjer med »Tilladt« under symbolerne.

Med sort undertavle kan henvises til regler for privatadministrerede parkeringsordninger.


Parkering

E 33.2 Parkering

Tavlen angiver areal, som er beregnet til parkering. På zonetavle anvendes E 33-tavlen alene til at angive begrænsninger i adgangen til at parkere i området. Et vinkelformet tagsymbol over symbolet tilkendegiver, at det drejer sig om indendørs parkering. Retning og/eller afstand til parkeringsplads og begrænsninger eller lempelser i adgangen til at parkere kan angives enten på selve tavlen eller på undertavle.

Vedrørende parkering i bås, se § 56, T 33 Parkeringsbås.

Ligger parkeringsarealet på kørebanen uden at være afmærket på denne, angives parkeringsarealets udstrækning på kørebanen med undertavlerne UE 33,1-33,4. Endvidere gælder bestemmelsen om parkering på samme måde, som anført i § 17 vedrørende C 61-62, UC 33 og UC61-62.

Hvor E 33 suppleres med undertavle E 23 Vejledning for invalide, angiver dette, at parkeringsarealet kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, som er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse.

I områder, hvor der findes en generel parkeringsbegrænsning for visse køretøjer, kan denne parkeringsbegrænsning lokalt ophæves ved at supplere E 33 med en undertavle, der viser symbolet for de aktuelle køretøjer med »Tilladt« under symbolerne.

Med sort undertavle kan henvises til regler for privatadministrerede parkeringsordninger.


Krybespor

E 37 Krybespor

Tavlen angiver særlig vognbane, som skal anvendes af køretøjer, der kører med lavere hastighed end den, der angives for den øvrige kørebane, jf. nærmere færdselslovens § 14, stk. 5.


Hastighedsangivelse for frakørsel

E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel

Tavlen angiver den hastighed, hvormed et sving på en frakørselsvej under normale forhold kan gennemkøres.


Motorvej

E 42 Motorvej

Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motorvej og til- og frakørselsveje til motorvej gælder, jf. færdselslovens §§ 44-47.


Motortrafikvej

E 43 Motortrafikvej

Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motortrafikvej og til- og frakørselsveje til motortrafikvej gælder, jf. færdselslovens § 48.


Motorvej ophører

E 44 Motorvej ophører

Tavlen anvendes normalt ikke ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.


Motortrafikvej ophører

E 45 Motortrafikvej ophører

Tavlen anvendes normalt ikke på veje, der krydser motortrafikvej eller ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.


Gågade

E 49 Gågade

Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder:

1) Området er reserveret til gående.

2) Tilladelse til kørsel i området kan gives. I så fald skal kørsel ske under iagttagelse af bestemmelserne i punkterne 4-8.

3) Eventuel tilladelse til kørsel angives på undertavle som anført i § 16, stk. 3, punkterne 2-5. Desuden kan anvendes undertavlen »Kørsel tilladt« eller andre undertavler, der tillader kørsel med bestemte færdselsarter. Tilladelse på undertavle kan afgrænses tidsmæssigt, jf. § 9, tavle U 3.

4) Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h).

5) De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående, jf. færdselslovens § 27, stk. 3.

6) Når der på vejen færdes personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.

7) Parkering i en gågade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.

8) Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra en gågade, jf. færdselslovens § 26, stk. 3.

Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling.


Ophør af opholds- og legeområde

E 51 Opholds- og legeområde

Alle må opholde sig eller lege på vejene i området, men børn og voksne i området må ikke hindre kørsel. Køretøjer skal holde tilbage for gående, som ellers vil være i risiko for at blive ramt. Kørsel skal ske med en fart på højst 15 kilometer i timen, og trafikanter skal vise ekstra hensyn og opmærksomhed over for de gående i området. Ved udkørsel skal kørende overholde en ubetinget vigepligt. Parkering af biler skal ske på afmærkede parkeringspladser, mens andre køretøjer kan parkere efter de generelle færdselsregler. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler. Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra et opholds- og legeområde.


Ophør af opholds- og legeområde

E 52 Ophør af opholds- og legeområde

Ophør af opholds- og legeområde.


Område med fartdæmpning

E 53 Område med fartdæmpning

Tavlen angiver et område, hvor kørebanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne.

Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling.


Ophør af område med fartdæmpning

E 54 Ophør af område med fartdæmpning

Ophør af område med fartdæmpning.


Tættere bebygget område

E 55 Tættere bebygget område

Tavlen angiver område, hvor færdselslovens regler for tættere bebygget område gælder. Der kan angives det geografiske bynavn på området på dansk samt på engelsk eller et nabolands officielle sprog. Tavlen kan udføres som undertavle og kan opsættes som undertavle til C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning.


Ophør af tættere bebygget område

E 56 Ophør af tættere bebygget område

Der kan angives det geografiske navn på området på dansk samt på engelsk eller et nabolands officielle sprog.


Zonetavle

E 68 Zonetavle

Tavlen angiver et område, hvor bestemmelserne for de tavler, der er anført som symbol, er gældende, se dog E 33 Parkering. Bestemmelsernes nærmere indhold og afstanden til områdets begyndelse kan angives på tavlen.

Bestemmelserne gælder, indtil de ophæves ved tavle E 69, eller indtil de erstattes af angivelse vedrørende samme forhold på anden zonetavle. Inden for området kan zonetavlens bestemmelser fraviges ved lokal afmærkning.


Ophør af zone

E 69 Ophør af zone

Ophør af zone


Generelle hastighedsbegrænsninger

E 80 Generelle hastighedsbegrænsninger

Tavlen angiver de generelle hastighedsbegrænsninger, som gælder i landet.