Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede manøvrebane
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Grundregler for færdsel
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Færdselstavler

Vigepligtstavler


 

Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel gælder.


Ubetinget vigepligt

B 11 Ubetinget vigepligt

Tavlen angiver, at trafikanterne ved kørsel ind på eller over en vej har vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt). Tavlen bruges normalt i forbindelse med S 11 Vigelinje.

I kombination med undertavlerne U 1 og UB 11,1 bruges tavlen til forvarsling af henholdsvis B 11 og B 13. Under B 11 kan opsættes D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel.


Stop

B 13 Stop

Tavlen angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel i et kryds eller før fremkørsel over jernbanespor. I kryds kan cyklister og førere af lille knallert, der lovligt benytter cykelstien, dog uden at stoppe svinge til højre ad cykelsti langs den krydsende vejs højre side, hvis dette kan ske uden ulempe for andre trafikanter. Ved jernbanespor opsættes tavlen under A 74 Krydsmærke. Tavlen bruges normalt i forbindelse med S 13 Stoplinje, jf. § 55.


Sammenfletning

B 15 Sammenfletning

Tavlen angiver, at kørebaner løber sammen, således at trafikanterne under gensidig hensyntagen skal lette sammenfletningen af trafikstrømmene, jf. færdselslovens § 18, stk. 3, og 4. Tavlen bruges især ved sammenløb af motorvejskørebaner og ved tilkørselsbaner.


Hovedvej

B 16 Hovedvej

Tavlen angiver, at færdslen fra sideveje har ubetinget vigepligt, medmindre tavle B 11, B 13 eller B 15 er opsat på hovedvejen. Tavlen angiver endvidere, at parkering på kørebanen er forbudt uden for tættere bebygget område, jf. færdselslovens § 29, stk. 3, nr. 3. Med den i § 17 nævnte undertavle UC 60,6 Parkering på rabat forbudt kan det angives, at parkering også er forbudt på rabatten.


Hovedvej ophører

B 17 Hovedvej ophører

Hovedvej ophører.


Hold tilbage for modkørende

B 18 Hold tilbage for modkørende

Tavlen angiver, at trafikanter kun må køre ind på vejstrækningen, når de kan passere den uden derved at tvinge modkørende til at standse.


Modkørende færdsel skal holde tilbage

B 19 Modkørende færdsel skal holde tilbage

Modkørende færdsel skal holde tilbage.