Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede manøvrebane
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Grundregler for færdsel
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Den lille teoribog

De vigtigste regler


 

Generelle hastigheder

 • 50 km/t Indenfor tættere bebygget område
 • 80 km/t Udenfor tættere bebygget område
 • 80 km/t Motortrafikvej
 • 130 km/t Motorvej

Bilens maksimum mål

Alle mål er med eller uden læs

 • Bredden: højst 2,55 meter
 • Højden: 4 meter (målt fra vejbanen)
 • Længde: 12 meter

Regler for slæbning

Det er tilladt at bruge bilen til at slæbe en anden bil. Afstand mellem køretøjerne må højst være 4 meter. Er afstanden over 2 meter skal tovet tydeligt afmærkes. Hastigheden må højst være 30 km/t. Særlige regler gælder på motorvej.

Advarselstrekant

Ved havari eller motorstop hvor bilen holder til fare og ulempe for færdslen, skal man straks opsætte en advarselstrekant i vejkanten. På almindelige veje mindst 50 meter før bilen og på motorveje mindst 100 meter før bilen.


Spiritus

Højst tilladte promillegrænse 0,5 promille (på Færøerne er promillegrænsen 0,2 promille).

 • 0,5 – 1,2 promille = betinget frakendelse
 • Over 1,2 promille = ubetinget frakendelse
 • 0,8 – 2,0 promille = stor bøde
 • Over 2,0 promille = fængsel

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5!

Anvisninger for kørslen 

1) Man skal rette sig efter de anvisninger for kørslen, som gives ved færdselstavler, kørebanestriber mv. samt færdselssignaler.

2) Gul vejafmærkning bruges til midlertidig regulering fx ved vejarbejde og skal respekteres i stedet for eventuelle hvide striber mv.

3) Man skal desuden rette sig efter politiets anvisninger, også hvor færdselstavler, kørebanestriber og færdselssignaler viser noget andet, eller hvor det er i modstrid med en ellers gældende færdselsregel. Anvisninger kan også gives af andre, som er bemyndiget hertil.

Vognbaneskift og sammenfletning

Sammenfletning

Sammenfletning

Ved sammenfletning skal du være særlig opmærksom på:

 • Bagfrakommende
 • Kørebanestriber
 • Vejens forløb
Hvor stregerne slettes, der flettes

Den gode gamle huskeregel »Hvor stregerne slettes, der flettes« holder endnu. Ved sammenfletning ophører vejstriberne – de slettes, så der flettes.
 
Den bil, der er forrest, kører først, når vejen fletter sammen, og den bageste bil sænker eventuelt hastigheden og holder sig bagved.

Hvis du kører i tilkørselsbanen ind på en ny vej, skal du huske at tilpasse din hastighed til færdslen og forlade tilkørselsbanen, når det kan ske uden fare og uden at genere nogen.

Kører du allerede på vejen, og en anden bil er på vej ind på for eksempel den motorvej, du kører på, skal du sørge for, at bilen kan komme ind. Sænk hastigheden eller skift vognbane, og følg reglerne for vognbaneskift, hvis trafikken tillader det.

Vognbaneskift

Vognbaneskift

Ved vognbaneskift skal du være særlig opmærksom på:

 • Bagfrakommende
 • Kørebanestriber
 • Vejens forløb
Du skal sikre dig, at du ikke er til fare for andre

Modsat sammenfletning forsvinder vejstriberne ved vognbaneskift ikke, og derfor er det dig, der skal sikre dig, at du kan skifte vognbane uden fare eller unødig gene for andre.

Det er god skik at blinke, når du skifter vognbane, hvis det hjælper andre trafikanter med at finde ud af, hvad du vil foretage dig. På motorvejen er det lovpligtigt at blinke, når du skifter vognbane.

Overhalingsforbud

Overhalingsforbud

Man skal normalt overhale andre kørende til venstre. Kørende, der forbereder et venstresving eller er ved at svinge til venstre, skal overhales til højre, altså indenom.

Det er forbudt at overhale i vejkryds, medmindre:

 • Der er flere baner i samme færdselsretning.
 • Man overhaler til højre forbi et køretøj, der svinger til venstre.
 • Krydset er reguleret af lyssignal eller politi.
 • Den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt.
 • Vær opmærksom på, at det ikke altid er nok, at kun en enkelt af disse betingelser er til stede.

Det er forbudt at overhale foran eller på en jernbaneoverkørsel.

Man må kun overhale på en bakke eller i et vejsving, hvor oversigten er nedsat, hvis der er mindst to vognbaner, hvor modkørende ikke må komme. Det almindelige forbud mod overhaling i kryds, på bakke og i sving gælder ikke overhaling af to-hjulede cykler og to-hjulede ikke registreringspligtige knallerter. På en vej med 3 vognbaner må man ikke bruge banen yderst til venstre, medmindre færdslen er ensrettet i alle vognbaner.

 

Kørsel i mørke

Vær særlig opmærksom på:

 • Blænd ned fra fjernlys til nærlys: 200-300 meter før modkørende bil eller motorcykel. 100-150 meter før modkørende cyklist eller fodgænger.
 • Husk før nedblænding at nedsætte hastigheden så den tilpasses den nye synslængde. Ved møde med modkørende på smal vej er højst forsvarlig hastighed 40 km/t

Standsning og parkering


Hvad er en standsning

Enhver hensætning af bilen med eller uden fører i højst 3 minutter. Det regnes ikke for standsning i færdselslovens forstand, hvis man er nødt til at holde stille i tæt trafik eller som led i en manøvre i øvrigt.

Hvad er en parkering

Enhver hensætning af bilen med eller uden fører i mindst 3 minutter. Det regnes dog ikke for parkering i færdselslovens forstand, hvis man holder stille i mere end 3 minutter for at sætte passagerer af eller tage passagerer med i bilen eller for at læsse gods af eller på.


Forbud mod standsning og parkering

Forbud mod standsning og parkering

 • På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, spærreflade eller lignende og i almindelighed fortov.
 • I venstre side af vejen – bortset fra mindre befærdede veje og veje med ensrettet færdsel.
 • Nærmere end 5 meter fra en spærrelinies begyndelse ved vejkryds.
 • I vejkryds eller nærmere end 10 meter fra den nærmeste kant på den tværgående kørebane eller cykelsti.
 • Ved siden af en spærrelinie, hvis afstanden mellem bilen og spærrelinien er mindre end 3 meter, og der ikke er punkteret linie til højre for spærrelinien.
 • På fodgængerfelt eller nærmere end 5 meter før felt.
 • På en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel.
 • På en bro over motorvej,  i viadukt eller tunnel. 
 • I krybespor. På  e ller i nærheden af en bakketop.
 • Ved eller i vejsving med nedsat oversigt.
 • Ved udkørsel fra cykelsti eller nærmere end 5 meter før udkørslen.
 • På en måde, så bilen dækker færdselstavler eller signaler.
 • Ved gul ubrudt kantstensafmærkning.
 • Ved busholdeplads 12 meter før og 12 meter efter skiltet, eller ved gul kantlinie. På taxiholdeplads.

Forbud mod parkering

Forbud mod parkering

 • Foran ind- og udkørsler til ejendomme eller således, at til- og frakørsel bliver vanskelig.
 • Ved siden af et andet køretøj, der holder i vejkanten, - bortset fra to-hjulet cykel og knallert eller motorcykel uden sidevogn.
 • Nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel.
 • Så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller det ikke kan køres væk fra stedet.
 • Ved færdselstavlen parkering forbudt.
 • På en hovedvej udenfor tættere bebygget område.
 • Ved punkteret gul kantstensafmærkning.